tagogirl

11 tekstów – auto­rem jest ta­gogirl.

Egoizm wpi­sany jest w na­turę człowieka. Ludzkość nie docze­ka się czasów, kiedy nie będzie nim przesiąknięta. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 4 października 2010, 13:26

Al­ko­hol ro­bi z nas zwierzęta. Zaczy­namy myśleć instynktownie. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 3 października 2010, 13:53

Wstyd­li­wy powód za­mieniamy na in­ny, niep­raw­dzi­wy i wygodniejszy. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 14 września 2010, 19:00

Otwórz sze­roko oczy ser­ca. Dla nich Bóg uka­zuje do­wody swe­go is­tnienia, niedowiarku. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 1 września 2010, 17:13

Ro­zum poj­mie Bo­ga a słowa na­dal nie będą pot­ra­fiły te­go wyrazić. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 31 sierpnia 2010, 12:42

Dzięki to­bie poz­nałam no­we emoc­je. Wte­dy, gdy się w to­bie za­kochałam i wte­dy, gdy odszedłeś. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 10 sierpnia 2010, 21:53

To nie ja pat­rzę przez różowe oku­lary. To ty ma­lujesz mój świat różowy­mi kredkami. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 18 kwietnia 2010, 14:16

Z żad­ne­go nie­szczęścia na tym świecie nie po­win­no wy­nikać pocieszenie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 20 marca 2010, 17:42

Uwiel­biam to poczu­cie bez­pie­czeństwa, kiedy mo­ja drob­na dłoń to­pi się w twojej. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 20 stycznia 2010, 12:50

To ludzie tworzą krzyw­dzący mnie świat. Aż wstyd mi się przyz­nać, że na­leżę do nich. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 19 stycznia 2010, 22:13
tagogirl

życiowo.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Kalendarz
Aktywność